تدریس خصوصی تافل

من سطح زبانم خیلی ضعیفه. برای آیلتس باید چیکار کنم؟

اگر از زبان هیچ نمیدانید و یا در سطوح مبتدی هستید حتما به محیط کلاس زبان و معلم نیاز خواهید داشت. در واقع هنوز برای یادگیری تکنیک های آزمون آیلتس زود هست و باید کمی صبر کنید حداقل تا سطح متوسطه زبان.

بعضا با افرادی مواجه می شویم که صرفا به مدرک آیلتس نیاز دارند و علاقه ای به یادگیری زبان ندارند و دنبال روش های معجزه آسا هستند که باید بگوییم این روش ها هرگز وجود واقعی ندارند. برای اینکه از پس آیلتس برآیید باید به زبان انگلیسی علاقه داشته باشید و یا با هدف گذاری صحیح برای خود علاقه مندی ایجاد کنید.

تیم آموزشی شهر آیلتس با تجربه ۱۰ساله شما را از ابتدای راه یاری خواهد کرد

تدریس خصوصی تافل

IELTS test in Canada – June 2016 (General Training)

Writing test

Writing task 1 (Letter)

You ordered an item on a company website, which should have been delivered the next day, but it never turned up. Write a letter to the manager and say

 • what was the item
 • why it was important that you get it immediately
 • what you suggest the company should do now

Writing task 2 (Essay)

Many people believe that a member of the family is more important than a friend. Do you agree or disagree? Include your own opinion and examples from your experience.

Speaking test

Interview

 • What is your full name?
 • What can I call you?
 • What do you do, study or work?
 • Why did you choose this profession?
 • Do you wear hats/caps? Do you like them?
 • Why do you wear them?
 • Why do people generally wear a hat?
 • Does it represent any fashion?
 • On what occasion people generally prefer wearing a hat?
 • Do you read newspapers/magazines?
 • Do you think your language can be influenced by reading them?
 • What is the last newspaper/magazine you remember buying?
 • Do you think in 50 years newspapers/magazines will still exist?

Cue Card

Talk about an item that you have or your family member has. Please say
.

 • What is it?
 • How does it look?
 • For how long have you kept it?

Discussion

 • Is it good to have things like that?
 • How does technology affect history?
 • Do you think one can learn history online?
 • Do you think museums are helpful in learning about history?
 • How do people learn history from seeing the items in a museum?
 • Do you think it’s important to keep things in a museum?
تدریس خصوصی آیلتس

ELTS Speaking test in Saudi Arabia – June 2016

Speaking test

Interview

 • What is your full name?
 • Can I see your ID?
 • Where are you from?
 • Do you work or study?
 • Describe your job.
 • How important is this profession in your country?
 • Do you prefer to work alone or in a team? Why?
 • Let’s talk about music.
 • Do you enjoy listening to or playing music? Why?
 • In your childhood did you play any musical instrument?
 • What was it?
 • What type of music do you prefer? Why?
 • Do you think loud noise affects our hearing?
 • What is the effect of noise in our cities?

Cue Card

Describe an instance when you had to get up early for some reason. Please say

 • What time did you get up?
 • Where and when did you have to be?
 • What was the reason for that?

Discussion

 • What did you feel, when you got up early for this job?
 • Why do people tend to get up early, in your opinion?
 • Do you think people like to do their sports early? Why?
 • Is there a problem, if people sleep long hours? Why?
 • Is it necessary to be on time for our appointments, in your opinion?
 • Is it a problem to be late for an appointment?
 • What is the difference between people who are always on time and those who are always late?>
تدریس خصوصی آیلتس

موضوعات جدید در رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس

اخیراً موضوعات جدید و کم سابقه‌ای در تاپیک های آیلتس مشاهده می شود که نیازمند دایره واژگانی وسیعتر و دانش عمومی بالاتری است و البته گاهی تناسب کاملی با فرهنگ ایرانی نیز ندارد ( به این معنا که موضوعاتی نیستند که ما روزانه با آنها سر و کار داشته باشیم و طبعاً حرفی برای گفتن).

یکی از این گونه موضوع ها “رقص” است که اخیراً در اسپیکینگ پارت دوم و تسک دو رايتينگ جنرال و آکادمیک دیده شده است.

توصیه ما جستجو کردن این گونه موضوعات در دانشنامه آنلاین “ويكي پدياى انگليسى” و خواندن دو پاراگراف اول و فيش نويسى کالوکیشن های مرتبط با آن است. بدین ترتیب هم ایده پیدا میکنید و هم دانش واژگانى Lexical Resource خود را در مورد موضوع افزایش می دهید.

به موضوع بسیار جدید رایتینگ تسک دو زیر دقت کنید و پس از مطالعه عمیق مدخل مرتبط به آن در دانشنامه ویکیپدیا( فقط دو پاراگراف اول) ، brainstorming نموده و در چهل دقیقه پاسخ را بنویسید.

Dance is an important part of all cultures. For this reason, some people say it should be taught as a subject in school.
Do you agree or disagree?
Support your answer with reasons.